Algemene Voorwaarden

Van: Ghebels’ wijnen Zuidhorn. Gevestigd sinds 2006.

Artikel 1 Definities

Verkoper : Ghebels’ wijnen Zuidhorn, de gebruiker van de algemene voorwaarden;

Koper : de wederpartij van de verkoper, de afnemer, de opdrachtgever;

Overeenkomst : de overeenkomst tussen verkoper en koper

Artikel 2 Algemeen

2.1 De bepaling van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen verkoper en koper, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt;

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

2.4 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard;

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbiedingen/Offertes/Prijzen

3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd;

3.2 Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, gelden eerst als gesloten:

a. na ondertekening door beide partijen van een daartoe opgemaakte overeenkomst, dan wel;

b. na schriftelijke bevestiging door verkoper van een door koper geplaatste order;

c. bij gebreke daarvan door de feitelijke levering af magazijn van de verkochte producten;

3.3 Bij mondelinge overeenkomsten wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 14 dagen na factuurdatum;

3.4 Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij – door ondertekening van het contract – daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijke persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen;

3.5 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is de verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft;

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;

3.7 De prijzen in de overeenkomsten gelden voor levering af magazijn, in Euro’s, inclusief inladingskosten, exclusief BTW, heffingen van overheidswege, exclusief export-, verzend-, vracht-, administratie- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

3.8 De prijzen zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, belastingen, brandstof, heffingen, prijzen e.d. die gelden op de datum van de aanbieding c.q. van het aangaan van de overeenkomst onder normale omstandigheden en gedurende normale werktijden;

3.9 Omdat de producten aan prijs fluctuaties onderhevig zijn, is verkoper gerechtigd na 30 dagen prijsstijgingen van meer dan 5% door te berekenen, indien zich tussen het moment van aanvaarding en levering prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen of verpakkingsmateriaal;

3.10 Verkoper is gerechtigd, indien overeengekomen, een kredietberperkingstoeslag van 1-2% in rekening te brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren;

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft verkoper het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden;

4.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat verkoper is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor verkoper kenbaar behoorde te zijn;

4.4 Indien de levering wordt vertraagd door factoren waarvoor koper verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor verkoper voortvloeiende schade en kosten door koper te worden vergoed;

4.5 Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is.

Artikel 5 Levering

5.1 Levering geschiedt af adres ver verkoper of af adres van leverancier van verkoper, tenzij partijen anders overeenkomen;

5.2 Koper is verplicht de producten af te nemen op het moment dat de verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

5.3 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van koper;

5.4 Indien koper de gekochte producten niet binnen een week afneemt, is verkoper gerechtigd de producten aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is verkoper gerechtigd de producten te vernietigen. De schade die verkoper bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van koper;

5.5 Verkoper is gerechtigd de producten onder rembours te leveren;

5.6 Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk een fatale termijn zijn overeengekomen. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijk termijn te gunnen;

5.7 Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld;

5.8 Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de overeengekomen termijnen, bij gebreke waarvan verkoper gerechtigd is het nog niet uitgeleverde gedeelte van de order ineens te leveren en prijsverhogingen aan koper in rekening te brengen;

5.9 Verkoper is gerechtigd de producten in gedeelten te leveren. Verkoper is gerechtigd deelleveringen afzonderlijk te factureren.

Artikel 6 Onderzoek, reclames

6.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 2 dagen, te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;

6.2 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 2 werkdagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat verkoper in staat is adequaat te reageren;

6.3 Indien ingevolge het vorige lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de vervangende producten. Wenst koper gebrekkige producten te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper op kosten van verkoper;

6.4 Koper dient verkoper op eerste verzoek in staat te stellen het verkochte te inspecteren op de juistheid van de klacht;

6.5 Indien de klacht gegrond is, zal verkoper het geleverde vervangen, tenzij dit inmiddels voor koper aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door koper schriftelijk (per post, fax of e-mail) kenbaar te worden gemaakt. Verkoper is echte in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie”en “Aansprakelijkheid” bepaalde.

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in Euro’s, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

7.2 Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag van 50% of minder van de koopsom vooraf in rekening te brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal verkoper voor levering zorgdragen;

7.3 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5% per maand of gedeelte, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag;

7.4 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van koper zijn de vorderingen van verkoper tot koper onmiddellijk opeisen.

X